Onze school: "de Olijftak"

NB. Voor uitgebreide informatie over onze missie en werkwijze verwijzen we u naar het  schoolplan2016-2020 De schoolgids-2016-2017-2  is hier te downloaded.

“de Olijftak” is een NTC-school, waar Nederlandstalige kinderen vanaf 4 jaar les krijgen in de Nederlandse taal en cultuur. Alle kinderen zitten op Portugese dagscholen; grotendeels openbare of staatsscholen, in een enkel geval een privéschool. Zij volgen op deze scholen het normale basis-en voortgezet onderwijs.

Op drie verschillende lespunten, wordt er gedurende drie of vier uur per week les gegeven. Ons NTC-onderwijs heeft als doelstelling om aan te sluiten bij het onderwijs in Nederland, zodat kinderen bij terugkeer naar Nederland zo veel als mogelijk aansluiting vinden in het Nederlandse onderwijs. We streven ernaar dat ieder kind begeleidt wordt in zijn eigen kunnen en mogelijkheden, m.a.w. we proberen elk kind die zorg te geven die het nodig heeft.

De Stichting is opgericht in 1989 onder de naam “Stichting Nederlandstalig Onderwijs in de Alentejo” en bestaat momenteel uit drie lespunten: Bicos,  Coruche en Freixo. Voor de begripsvorming: de provincie Alentejo waarin de lespunten zijn gelokaliseerd, is veruit de grootste en met 500.000 mensen de minst bewoonde provincie van Portugal. Qua oppervlakte is de Alentejo ongeveer tweederde x de oppervlakte van Nederland.

huis4.jpg

Veel kinderen die naar “de Olijftak” komen zijn afkomstig uit gezinnen die geëmigreerd zijn en werkzaam zijn als melkveehouders of in de land– en tuinbouw.  Daarnaast is er een kleine groep mensen werkzaam in de commerciële dienstverlening. Het aantal leerlingen dat de NTC lespunten bezoekt, schommelt de laatste paar jaar rond de 25. Ouders, leerkrachten en kinderen moeten vaak grote afstanden afleggen om bij de lespunten te komen. Ouders vinden Nederlandse taal en cultuuronderwijs belangrijk omdat er speciale banden zijn met Nederland; het is de moedertaal van beide of van een van de ouders. Familie woont vaak in Nederland en er wordt regelmatig heen en weer gereisd. Het volgen van NTC onderwijs geeft kinderen die na zekere tijd terug willen naar Nederland, bijvoorbeeld om daar hun schoolloopbaan voor te zetten, betere kansen.

Op dit moment zijn er vier leerkrachten, die lesgeven op de bovengenoemde locaties. De lessen worden gegeven op zaterdagmorgen. Er zijn verschillende niveaus op de drie locaties en wel primair onderwijs van groep 1 t/m groep 8 en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het onderwijs op onze NTC leslocatie is een deel van het totale onderwijs dat het kind wordt aangeboden. Aangezien alle kinderen het overgrote deel van de week Portugees dagonderwijs volgen en alleen thuis (overwegend) Nederlands spreken, vervult ons onderwijs een belangrijke functie als plaats waar de Nederlandse taal en cultuur centraal staan.

Het onderwijs in de Nederlandse taal is er op gericht dat de leerlingen:

  • vaardigheden ontwikkelen waarmee ze de Nederlandse taal doelmatig gebruiken in situaties die zich in het dagelijks leven voordoen;
  • kennis en inzicht verwerven omtrent betekenis, gebruik en vorm van de taal;
  • plezier hebben of houden in het gebruiken en beschouwen van de taal.

De lessen Nederlandse cultuur beogen het instandhouden en versterken van de verbondenheid met de Nederlandse cultuur om een succesvolle terugkeer naar Nederland te bevorderen. De lessen Nederlandse cultuur worden gegeven ter ondersteuning van en als aanvulling op de Nederlandse taallessen.